Actua

 

08-03-2019 | Intrekking van het rijbewijs

Als werkgever wordt u mogelijks vroeg of laat geconfronteerd met de intrekking van het rijbewijs van één van uw medewerkers. Wat gebeurt er in een dergelijke situatie met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst? En kan u het contract beëindigen? Hierna volgt een bevattelijk overzicht.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het feit of uw medewerker zijn rijbewijs nodig heeft voor de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst of niet.

De uitvoering van de overeenkomst

De werknemer chauffeur

Uw medewerker heeft zijn rijbewijs nodig om zijn arbeidsovereenkomst uit te voeren. Dit is het geval voor een chauffeur, een medewerker van een koerierdienst, … . Immers, de wet verplicht het in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor de uitvoering van de taken. Het spreekt voor zich dat de werknemer het overeengekomen werk in een dergelijke situatie niet kan uitvoeren.

Aangezien loon de tegenprestatie is voor arbeid, is er geen recht op loon aangezien er geen prestaties geleverd worden. Indien er geen duidelijk bewijs is dat het rijbewijs van de medewerker is ingetrokken doet u er goed aan schriftelijk te bevestigen dat het rijbewijs werd ingetrokken waardoor er geen prestaties geleverd kunnen worden. Dit verhindert onaangename discussies…

Ander werk

U bent geenszins verplicht aan uw chauffeur ander werk aan te bieden, maar het behoort wel degelijk tot de mogelijkheden. In een dergelijke situatie heeft de werknemer recht te worden tewerkgesteld cfr. de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn voor de taken die hij tijdelijk zal uitvoeren. Specifieke loonbestanddelen die van toepassing zijn voor chauffeurs zoals een ARAB of een baanvergoeding kunnen echter niet worden toegekend. Idealiter wordt in een dergelijke situatie een tijdelijke wijziging van de functie en de loonvoorwaarden contractueel overeen gekomen. De verloning verminderen kan slechts in overleg en met akkoord van de medewerker.

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Er kan een regime van tijdelijke werkloosheid in de onderneming worden ingevoerd indien u bij gebrek aan werk, tijdelijk aan uw werklieden geen of minder werk kan aanbieden. Dit werkgebrek is te wijten aan economische factoren en dient tijdelijk te zijn.

Indien een medewerker zijn rijbewijs wordt ingetrokken dan is er geen gebrek aan werk omwille van een economische reden, maar dan kan uw medewerker tijdelijk om persoonlijke redenen niet werken. U kan de werknemer dan ook niet rechtsgeldig tijdelijk werkloos stellen.

Arbeidsongeschiktheid

Indien de betrokken medewerker arbeidsongeschikt is, dan is er geen recht op gewaarborgd loon. De medewerker zou immers niet kunnen werken indien hij wel arbeidsgeschikt was. 

Andere?

Het is uiteraard altijd mogelijk dat, gedurende de periode van intrekking van het rijbewijs, betrokkene verlof opneemt, inhaalrust voor overuren neemt, of dat er een periode van verlof zonder wedde wordt overeen gekomen.

Andere werknemers

Voor andere werknemers bemoeilijkt een eventueel gebrek aan rijbewijs de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, doch de uitvoering ervan wordt niet onmogelijk. De werknemer zal extra inspanningen moeten leveren om op de arbeidsplaats te raken. Hiervoor kan eventueel beroep worden gedaan op collega’s, openbaar vervoer, tijdelijk telewerk, e.d.m. . Maar de werkgever heeft op dit vlak geen verplichtingen naar de werknemer.

Indien het toch niet mogelijk is de arbeidsovereenkomst om praktische redenen uit te voeren, dan wordt best schriftelijk een overeenkomst opgemaakt die de schorsing van de arbeidsovereenkomst zonder loon bevestigt.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Mogelijks heeft het gedrag dat aan de basis ligt van de intrekking van het rijbewijs een invloed op de samenwerking. Een rijbewijs kan immers worden ingetrokken omwille van rijden onder invloed, van intoxicatie, ernstige snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijf, … .

Ontslag om dringende redenen?

Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Meestal zullen evenwel eerder de feiten dan de intrekking van het rijbewijs, die er het gevolg van is, de tekortkoming uitmaken. U dient als werkgever het bewijs te leveren van het feit dat de samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk wordt, en bovendien mag u maximaal 3 werkdagen in kennis zijn van de feiten op het ogenblik dat het ontslag om dringende reden wordt ingeroepen. In de meeste situaties zal niet rechtsgeldig een ontslag om dringende redenen kunnen worden ingeroepen.

De uiteindelijke beoordeling komt toe aan de soevereine beoordeling van de rechter. Aangezien het een feitenkwestie is, kan u nooit zekerheid hebben over de rechtmatigheid van de ingeroepen redenen. Indien, bij een eventuele betwisting, u in het ongelijk gesteld wordt, zal u een opzeggingsvergoeding, die overeen stemt met de normale opzeggingstermijn, moeten betalen.

Beëindiging met een opzeggingstermijn

Indien het ontslag met de wettelijke opzegtermijn en met inachtname van de wettelijk modaliteiten inzake kennisgeving wordt gegeven, dan zal de opzeggingstermijn lopen.

Indien het een chauffeur betreft die zijn arbeidsovereenkomst tijdelijk niet kan uitvoeren dan zal de opzeggingstermijn verlopen zonder dat er prestaties worden geleverd. De wet voorziet de intrekking van het rijbewijs niet als een reden die de opzegtermijn schorst. De enige kanttekening die hier gemaakt zou kunnen worden is dat wanneer een attest van arbeidsongeschiktheid wordt bezorgd aan de werkgever, de opzeggingstermijn geschorst is omwille van ziekte…en dan verloopt de opzeggingstermijn niet. Evenwel zal er geen gewaarborgd loon verschuldigd zijn indien het een chauffeur betreft (zie supra).

Beëindiging met een verbrekingsvergoeding

In deze situatie zal u als werkgever het loon moeten betalen voor de periode overeenstemmend met de opzeggingstermijn.

 

 

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren

News

  • 25-06-2019 | Forfait dienstverplaatsingen aangepast vanaf 1 juli 2019

    Lees meer

  • 09-06-2019 | transport - sociale fraude - barbecue

    Lees meer

  • 06-06-2019 | Het scholingsbeding

    Lees meer

>> Alle news bekijken