Actua

 

04-01-2019 | De vervangingsovereenkomst

Soms wenst de werkgever in te spelen op de afwezigheid van een werknemer waarvan de duur niet met exacte zekerheid kan worden bepaald. De wetgeving voorziet hiervoor een bijzonder soort overeenkomst, meer bepaald, de vervangingsovereenkomst.

Begrip

Een vervangingsovereenkomst kan worden gesloten om een werknemer te vervangen wiens arbeidsovereenkomst is geschorst om een andere reden dan gebrek aan werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out.[1]

Zo kan de overeenkomst worden gesloten ter vervanging van een werknemer wiens overeenkomst is geschorst omwille van moederschapsrust, arbeidsongeschiktheid, jaarlijkse vakantie, verlof zonder wedde, …

In principe moet de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de te vervangen werknemer volledig geschorst zijn (de te vervangen werknemer mag dus geen arbeidsprestaties meer leveren). Op dit algemeen principe zijn er twee uitzonderingen:

-       De voorwaarde van volledige schorsing geldt evenwel niet ingeval van vervanging van een werknemer in loopbaanonderbreking of tijdskrediet.  In die gevallen kan dus toch een vervangingsovereenkomst worden gesloten voor de vervanging van een werknemer die zijn arbeidsprestaties vermindert.  Voorwaarde hierbij is dan wel dat die loopbaanvermindering een bepaalde duur heeft.  Gaat het om een loopbaanvermindering van onbepaalde duur, meer bepaald de loopbaanvermindering in het kader van de eindeloopbaan, dan bestaat deze mogelijkheid niet.

-       De vervangingsovereenkomst kan worden gesloten ter vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die het werk gedeeltelijk hervat in het kader van een progressieve werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid.

De werknemer die wordt vervangen moet deel uitmaken van de onderneming. Zo kan een werknemer wiens arbeidsovereenkomst beëindigd is, niet worden vervangen door middel van een vervangingsovereenkomst.

Het is niet vereist dat de vervanger dezelfde functie of taken uitvoert als de werknemer die vervangen wordt.

De vervanger moet niet noodzakelijk dezelfde arbeidsduur hebben als de te vervangen werknemer, in die zin dat de vervanger een overeenkomst voor minder uren zou kunnen hebben. Een voltijdse werknemer zou vervangen kunnen worden door een deeltijdse vervanger. Tevens zou een voltijdse werknemer kunnen vervangen worden door twee halftijdse vervangers. Het is evenwel niet mogelijk om een deeltijdse werknemer te vervangen door een werknemer met een voltijdse vervangingsovereenkomst.

Verplichte vermeldingen

De reden, de identiteit van de vervangen werknemer(s) en de voorwaarden van die indienstneming moeten schriftelijk voor elke werknemer afzonderlijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop deze werknemer in dienst treedt.

Is er geen geschrift dan gelden voor de overeenkomst dezelfde voorwaarden als voor de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Duurtijd

Een vervangingsovereenkomst kan worden gesloten voor een bepaalde tijd, een onbepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk.

De overeenkomst is voor onbepaalde tijd gesloten wanneer er geen bijzondere bepalingen zijn opgenomen over de duur van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn in het merendeel der situaties daar men vaak geen zicht heeft op het feit wanneer de schorsing van de te vervangen werknemer zal eindigen.

Voorbeeld: de overeenkomst gesloten ter vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst wegens arbeidsongeschiktheid.

Wanneer de partijen verschillende opeenvolgende vervangingsovereenkomsten hebben gesloten, zonder dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, mag de totale duur van die opeenvolgende overeenkomsten niet langer zijn dan twee jaar. Wordt de termijn van twee jaar overschreden, dan gelden voor die overeenkomst dezelfde voorwaarden als voor de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Er kan een overeenkomst van bepaalde duur gesloten worden voorafgaand of volgend op de vervangingsovereenkomst. Voorwaarde is evenwel dat het niet de bedoeling is van de partijen de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet te omzeilen.

Beëindiging van de vervangingsovereenkomst

Wanneer de oorzaak van de vervanging een einde neemt, kan de overeenkomst die gesloten werd voor onbepaalde tijd, beëindigd worden door middel van een opzegging die afwijkt van de gewone regels inzake opzegging.

De partijen kunnen bepalen dat de vervangingsovereenkomst zal beëindigd worden door middel van een verkorte opzeggingstermijn, en zelfs helemaal zonder opzegging, op het ogenblik waarop de vervangen werknemer zijn functies terug zal opnemen.

Wanneer geen specifieke regel werd bepaald in de overeenkomst, zijn de gewone regels inzake de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.

Wanneer de vervangingsovereenkomst eindigt omwille van een andere reden dan de terugkeer van de vervangen werknemer (of de beëindiging van de overeenkomst van deze), dan moet men dus de gewone regels inzake opzegging toepassen, tenzij in de vervangingsovereenkomst werd bepaald dat deze een einde neemt bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van de te vervangen overeenkomst.

Opgelet : Wanneer gebruik wordt gemaakt van een overeenkomst voor bepaalde tijd om een afwezige werknemer te vervangen, neemt deze overeenkomst een einde bij het aflopen van de termijn van de overeenkomst, zonder opzegging of vergoeding, volgens de gewone regels inzake de beëindiging van de overeenkomst voor bepaalde tijd.  Bij de vervangingsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet worden afgeweken van de gewone regels inzake de beëindiging van de overeenkomst voor bepaalde tijd, wanneer de vervangen persoon zijn werk herneemt.  

De vervangingsovereenkomst en de sociale verkiezingen

Om te bepalen of een onderneming sociale verkiezingen dient te organiseren, zal rekening worden gehouden met het gemiddeld personeelsbestand tijdens de referteperiode.

Voor de berekening van het gemiddeld personeelsbestand komen de werknemers die worden tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst of leerovereenkomst in aanmerking. Werknemers tewerkgesteld met een vervangingsovereenkomst ter vervanging van een vaste werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst[2] en uitzendkrachten die in de onderneming worden tewerkgesteld ter vervanging van een vaste werknemer wiens overeenkomst is geschorst, worden uitgesloten.[1] Artikel 11 ter Arbeidsovereenkomstenwet

[2] De persoon waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst is en die vervangen wordt, moet wel meegeteld worden.

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren

News

  • 25-06-2019 | Forfait dienstverplaatsingen aangepast vanaf 1 juli 2019

    Lees meer

  • 09-06-2019 | transport - sociale fraude - barbecue

    Lees meer

  • 06-06-2019 | Het scholingsbeding

    Lees meer

>> Alle news bekijken