Actua

 

30-11-2018 | Bedrijfsvoorheffing- Vermindering gezinslasten

Rekening houdende met de gezinstoestand van de verkrijger van de inkomsten, kunnen er in de bedrijfsvoorheffing verminderingen voor gezinslasten worden toegekend.

Er wordt een andere schaal bedrijfsvoorheffing toegepast naargelang de echtgenoot van de verkrijger al dan niet beroepsinkomsten heeft. Zo wordt schaal 1 toegepast wanneer de verkrijger alleenstaande is of de echtgenoot van de verkrijger eveneens beroepsinkomsten heeft. Wanneer de echtgenoot van de verkrijger geen beroepsinkomsten heeft, wordt schaal 2 toegepast. 

Daarnaast zijn er onder andere verminderingen voor

-        descendenten (= afstammelingen) ten laste,

-        ascendenten ten laste,

-        bloedverwanten tot en met de 2e graad en

-        personen die exclusief of hoofdzakelijk de zorg over de werknemer gedragen hebben toen hij kind was en die daarna ten laste van de werknemer gevallen zijn. 

De afstammelingen en die van de echtgenoot ( kinderen, adoptiekinderen van beiden of van een van hen, kleinkinderen, of achterkleinkinderen), evenals de kinderen waarvan hij alleen de volledige of de hoofdzakelijke zorg draag (kinderen die worden opgevangen), worden verondersteld ten laste van de werknemer te zijn, op voorwaarde dat zij op 1 januari van het jaar waarin de bezoldigingen worden betaald of vanaf de wijziging van de gezinstoestand in geval van wijziging in de loop van het jaar, deel uitmaken van het gezin van de werknemer.

Om ten laste te kunnen zijn moet de persoon ten laste aan volgende voorwaarden voldoen

-        werkelijk met de belastingplichtige samenwonen ( deel uitmaken van het gezin)

-        niet over netto belastbare bestaansmiddelen beschikken die hoger liggen dan 3.270€, 4.720 € (indien de inkomsten worden ontvangen door een kind dat ten laste is van een belastingplichtige die als alleenstaande wordt beschouwd) of 5.990 € (indien de inkomsten worden ontvangen door een kind dat ten minste 66% mentaal of lichamelijk gehandicapt is en dat ten laste is van een belastingplichtige die als alleenstaande wordt beschouwd) op jaarbasis.[1]

-        geen bezoldigingen genoten hebben ten laste van de belastingplichtige.

Eenzelfde kind kan nooit terzelfdertijd ten laste zijn van twee personen, ongeacht het feit of zij al dan niet samenwonen. De vermindering voor gezinslasten wordt dan ook slechts aan één van beiden toegekend. De keuze wie van de echtgenoten, of wettelijk samenwonenden, het kind ten laste neemt, moet worden bevestigd in een attest waarvan het model is vastgesteld door het FOD Financiën. [1] Bedragen aanslagjaar 2019, inkomsten 2018

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren

News

  • 25-06-2019 | Forfait dienstverplaatsingen aangepast vanaf 1 juli 2019

    Lees meer

  • 09-06-2019 | transport - sociale fraude - barbecue

    Lees meer

  • 06-06-2019 | Het scholingsbeding

    Lees meer

>> Alle news bekijken