Actua

 

11-03-2019 | Aangifte individuele pensioen- toezeggingen vóór 31 maart 2019

De individuele pensioentoezeggingen dienen jaarlijks voor 31 maart, schriftelijk gemeld te worden aan het FSMA.

Wat is een individuele pensioentoezegging?

Een individuele pensioentoezegging is een occasionele, niet stelselmatige pensioentoezegging van een werkgever aan een werknemer, en/of zijn rechthebbenden. Het gaat bijgevolg om een toezegging aan een bepaald persoon, werknemer of bedrijfsleider, om persoonsgebonden redenen.

Het grote verschil met de groepsverzekering is dat het perfect mogelijk is dat één individu begunstigd wordt.

Een van de doelstellingen van de wet op de aanvullende pensioenen was om het aanvullend pensioen voor zoveel mogelijk werknemers toegankelijk te maken. Daarom werd de toekenning van een individuele pensioentoezegging aan strikte voorwaarden onderworpen:

-        een individuele pensioentoezegging mag enkel worden toegestaan als in de onderneming al voor alle werknemers een collectief aanvullend pensioenplan bestaat;

-        de individuele pensioentoezegging mag niet gebeuren tijdens de laatste 36 maanden vóór de pensionering of brugpensionering;

-        de individuele pensioentoezegging moet uitzonderlijk zijn: de werkgever mag niet stelselmatig individuele pensioentoezeggingen doen aan een groot aantal werknemers;

-        ten slotte zijn de bijdragen voor individuele pensioentoezeggingen maar aftrekbaar tot een bepaald plafond. In 2018 was dit plafond 2.440 euro.

Wat dient u te ondernemen?

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (afgekort WAP), legt aan de inrichters de verplichting op om jaarlijks, per categorie van werknemers, het aantal individuele pensioentoezeggingen toegekend in het afgelopen jaar en het bewijs dat in de onderneming voor alle werknemers een pensioenstelsel bestaat, mee te delen.

Deze wettelijke verplichting tot mededeling geldt enkel voor individuele pensioentoezeggingen aan werknemers. Er dient dus geen rekening te worden gehouden met de individuele pensioentoezeggingen die zijn toegekend aan zelfstandige bedrijfsleiders.

Met individuele pensioentoezeggingen worden dus géén groepsverzekeringen (levensverzekeringscontracten die een pensioen- of overlijdenskapitaal voorzien voor alle of voor een bepaalde categorie van werknemers) of collectieve toezeggingen beheerd in een pensioenfonds opgericht door de werkgever, bedoeld. Deze toezeggingen doet de werkgever immers op collectieve basis aan alle of een bepaalde categorie van zijn personeelsleden.

Er dient geen mededeling te worden gedaan indien geen nieuwe individuele pensioentoezeggingen toegekend werden in de loop van het betrokken jaar.

Wij wijzen op de verplichting om alle bestaande collectieve pensioenstelsels te vermelden, met inbegrip van de pensioenstelsels ingevoerd op sectoraal vlak. Om een individuele pensioentoezegging aan een personeelslid te kunnen toekennen, volstaat het immers niet dat de personeelsleden die behoren tot dezelfde categorie genieten van een pensioenstelsel. Het geheel van de werknemers van de onderneming (kaderleden, bedienden, arbeiders en anderen) die in  uitvoering van een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn, dient te genieten van een pensioenstelsel.

U dient deze gegevens elk kalenderjaar mee te delen, uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar, door middel van het Formulier WAP – 4. Dit formulier dient uitsluitend per post te worden verstuurd naar de FSMA, Departement Toezicht op de IBP's en de Aanvullende pensioenen, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het niet-naleven van deze verplichtingen en het verstrekken van onjuiste gegevens aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke sancties (art. 54 van de WAP).

 

<< Terug naar het nieuwsoverzicht

PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren PAYCOVER: gespecialiseerd sociaal secretariaat actief in diverse sectoren

News

  • 25-06-2019 | Forfait dienstverplaatsingen aangepast vanaf 1 juli 2019

    Lees meer

  • 09-06-2019 | transport - sociale fraude - barbecue

    Lees meer

  • 06-06-2019 | Het scholingsbeding

    Lees meer

>> Alle news bekijken